Wuběr rěčow:

Spočatk w lěće 2000

Jako so 28.01.2000 w Heldec hospodźe 9 wosobow wo kulturnym žiwjenju wsy rozmyslowachu, eksistowachu hižo 11 wšelakich towarstwow w Njebjelčanskej gmejnje. Wuchadźejo z toho, zo maja so nadawki wokoło mjezynarodneho gmejnskeho swjedźenja, partnerstwow z wukrajnymi komunami - pólskimi, čěskimi, madźarskimi a francoskimi - kaž tež rozwiwanje touristiskeho wužiwanja Heldec hospody abo natwar informaciskeho srjedźišća spjelnić, je trěbne za to nowe towarstwo.    

Dnja 11.04.2000  załoži so Njebjelčanske Domizniske a kulturne towarstwo z.t. ze 16 zapisanymi čłonami. Předsydka bě Petra Waury, Ulli Schorcht městopředsyda, Marcel Hansky pokładnik, dalši čłonojo předsydstwa běchu Ralf Kellner, Edeltraud Zschau, Frank Geier a Tomaš Čornak. Pěstowanje dwurěčnosće napisachu sej na chorhoje a tohodla wobzamkny towarstwo hnydom přistup k Domowinje.
Wudźěłachu wustawki, zapisachu so jako towarstwo z powšitkownej wužitnosću, zetkachu so z Janom Nukom, předsydu Domowiny a wopytachu partnersku gmejnu w Namysłowje.
Z toho časa wobdźěla so towarstwo aktiwnje na kulturnym žiwjenju gmejny. Měsačnje so čłonojo w Heldec hospodźe zetkawaja a Kamjenski Karli je kruće jako diskotekar z gmejnu zwjazany.
Kóžde lěto na mjezynarodnym gmejnskim swjedźenju wuhotuje towarstwo jedyn wobraz w swjedźenskim ćahu, Ulli Šorcht stara so wo zwukowu techniku, wohnjostroj, lazorowu pokazku a tamni předawaja jědź na swjedźeńskej łuce.
K prěnjemu adwentej organizuje towarstwo po dorěčenju z knjezom fararjom a cyrkwinskim chórom po adwentnym koncerće w cyrkwi, hodowne wiki. Pěstowarske dźěći předstaja krótki program a Karli-rumpodich jim potym wobradźa. Stari a młodźi haja tu wjesołu wjesnu towaršnosć.
Wot 2005 w lěću pokazuja někotři sobustawojo a hosćo zajimowanym přihladowarjam, kak so něhdy žně domchowachu. Kosa ma so klepać a wótřić, žito syč, woteběrać, powrjestwa kłasć, snopy wjazać a stajeć k popam. K tomu słuša tež přestawka na mjezy pola, pije so kisała woda abo čaj, jě so šmałcowa abo butrowa pomazka.    
Sobustawojo Domizniskeho towarstwa pomhachu při twarje předawanskeje budki - cłownistwo, Torože, twarje wulkeje pjecy a mosćika přez Jaworu. Planowany Krabatowy dwór budźe drje sej hišće někotružkuli dobrowólnu hodźinku dźěła wot sobustawow žadać.  
Swójbne wulěty z kolesom, wopyty a jězby do druhich kónčin Europy słušeja tohorunja do programa kaž małe swjedźenje we wsy n.př. swinjorězanje.

Wot lěta 2005 wuhotuje towarstwo kulinariske, rustikalne jědźe za  skupiny wopytowarjow. Za to maja pak so hosćo zahe dosć přizjewić, dokelž ma so pěc sčasom zapyrić. Po přeću organizuje so tež spěwna zabawa.

Kontakt přez gmejnski zarjad Njebjelčicy 

Na wopyće w Barlebenje

Składnostnje "Dnja regionow" swjećachu wobydlerjo a hosćo Barlebena poslednju sobotu septembra 2009 swoju tradicionelnu kermušu gmejny.
Jury wuzwoli z žnjowych korbikow a płodow ze zahrody dobyćerjow w pjeć kategorijach. W srjedźišću wšak steješe na tutym słónčnym popołdnju wuzwolenje kralowny žnjow. 

Dale wubědźowachu so tam wo:

najspodźiwniši płód ze zahrody
najdźiwniše šerjenje do kała abo na škórcy
najpyšniši kwěćel
najrjeńšu budku za předawanje róžičkow, zeleniny a płodow ze zahrody

Domizniske towarstwo z Njebjelčic wudoby sej 2. městno ze swojim předawanišćom. 

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de