Wuběr rěčow:

Nowa pěstowarnja - čehodla?

Naša stara pěstowarnja je z lěta 1972 na  Jana Skalowej dróze tu w Njebjelčicach. Spočatk noweho lěttysaca počinaše pak wona za naše dźěći přemała być.
Tójšto dźěći Njebjelčanskej gmejny chodźeše hižo do druhich pěstowarnjow wokolnych wjes.

2008 bě jich 39 dźěći, kotrež chodźachu do Pančic, Chrósćic, Kamjenca abo druhdźe. Jeli změjemy dale telko dorosta, so nam telko dźěći narodźi, měli něšto činić. Stara pěstowarnja wšak njewotpowědowaše dawno wjace nowym, płaćiwym předpisam wohnjoškita. Falowachu wuchowanske puće, měło so raz palić. Hrožachu nam samo ze zawrěćom domu.

Dyrbjachmy jednać. To bě gmejnje wědome.

Pytachmy za móžnymi ležownosćemi za nowu pěstowarnju. Tute wotwažowachmy. Stejišćo nowotwara při haće Zalki dyrbjachmy zaćisnyć, dokelž je přeblisko kormjerni swini. Spočatk lěta 2008 konkretizowachu so planowanja. Planowanski běro Mario Schubert z Radeberga so wuzwoli, zo by warianty a wužiwanski koncept přepytował.

Ale tež wobydlerjo, kubłarki a dźěći swoje mysle do diskusije přidachu. Dźěći namolowachu swoje předstawy. Přejachu sej wjele přirody, blisku ćěłozwučowarnju, rumnosć za hudźbu a rjane hrajkanišćo. Wšitke ideje zwjazachu so do cyłkowneho koncepta.

Wosebitu wažnosć mějachu z tych přičin slědowace dypki:
- pedagogiski koncept, wosebje dwurěčnosć
- strowe zežiwjenje
- ćělne skrućenje
- wuwiće wědomja za ökologiju a wobstajnosć

Přemyslowachmy, hač dosaha, staru pěstowarnju wutwarić a přitwarić abo tola cyle nowy dom natwarić. Wobě móžnosći měještej lěpšiny a njelěpšiny. Na zjawnej gmejnskej radźe přitomne młode maćerje pak běchu za nowotwar. Bě nam wědome, zo tajki nowotwar znajmjeńša 1,55 milionow euro płaći.

15.10.2008 pisaše Sakska Nowina: „Njebjelčanska pěstowarnja trjeba wjace městna“

awtor: Christoph Christophers 2014

Běrokratija

Tójšto zadźěłkow mějachu so přewinyć, prjedy hač móžeše so ze nowotwarom započeć. Dnja 25.11.2008 dósta architekt dipl. ing. Bultel nadawk, analyzu móžnych ležownosćow přewjesć. Tutu předpołoži wón w februaru lěta 2009. Štyri ležownosćow wotwažowaše. Lěpšiny nětřišeho městna noweje pěstowarnje běchu: - dobra móžnosć ležownosć z awtom dócpěć- centralne połoženje- dobry zwisk do bliskeje přirody, Haćenki, biotop.

Gmejnska rada wobzamkny 29.01.2009 doskónčnje twar noweje pěstowarnje. Wšitcy dźesać radźićeljo přihłosowachu. Gmejna kupi trěbnu ležownosć.

Wubědźowanje architektow

Gmejnska rada wobzamkny dnja 27.08.09, zo so wupisa wubědźowanje architektow z namjetowanjom móžneho nowotwara jako narunanje stareje pěstowarnje. Wubědźowanje so zjawnje wupisa a 6.3.10 w Zdźělenskim łopjenju wozjewi. W interneće móžachu archtekća w portalu www.competitonline.com wšitke nadrobnosće zhonić, tak zo móžeše so kóždy zajimc na wupisanju wobdźělić.

W serbskich a němskich nowinach so wo tym pisaše. Powabjenja mějachu so hač do  19.03.2010 zapodać. Dóšło bě 77 powabjenjow, z kotrychž so 25 wulosowa. Wutwori so sudnistwo, kotrež wobsteješe z: prof. dr. Roloff wot Techniskej uniwersity Drježdźany, swobodneju architektow Stolzenberga a Hupfera, knjeni Hejdušcynej wot Křesćanskeho socialneho skutka, wjesnjanosty Čornaka a dalšich fachowcow.
Komisija pohódnoći 29.06.2010 te 25 wulosowanych a dalše štyri postajene namjety. Dohromady mějachu so we tutym mytowanju 10.000 € rozdźělić.

Dobyćer, Thorsten Luka, dósta 4.000 €, tej dwaj na druhim městnje zaměstnjenej, h.e.i.z. Architekten a Pohl & Pohl architektaj po 2.500 €. Štwórty Schubert Architektur Radeberg pak dósta 1.000 €.

Dnja 16.07.2010 je nadpismo w Sakskej Nowinje: „Thorsten Luka planunje ökologisku pěstowarnju“.

Běrokratija

Nětko pak njemóžachmy hnydom twarić. Mějachmy hišće tójšto zarjadniskich krokow činić. A falowachu pjenjezy. Trjebachmy znajmjeńša 1.000.000 € za nowotwar. Nowu pěstowarnju twarić, to njemóže sej kóždy dowolić.

W juniju 2011 zdźěli nam Młodźinski hamt wokrjesa, zo předleži hižo telko próstwow, kotrež maja so wobdźěłać. Wokrjes nima spěchowanske srědki za nowotwar w Njebjelčicach w lěće 2011. Pruwowachu trěbnosć pěstowarnje. Wobličichu, hač změje Njebjelčanska gmejna w lěće 2029 dosć dźěći za tajku nowu, wjetšu pěstowarnju.

Přewjedźe so geotechniske přepytowanje. Rozprawa předleža dnje 15.03.2011. Z rozprawy wučitaće, zo steji nowa pěstowarnja nětko na 0,30 - 0,50 m sylnej woršće hliny, kotraž ma spody sebje jedyn do dwaj metraj drobneho pěska, kiž je z hlinu změšany. Za planowany nowotwar njehrozy strach.

Planowane kóšty leža 26.05.2011 hižo wokoło jedneje miliony €. Gmejna staji próstwu na twarsku dowolnosć. Tuta dóńdźe 24.04.2012. Wotdychnyć pak móžachmy hakle w juniju, hdyž dósta gmejna přizwolenje spěchowanskich srědkow.

Skónčnje móžachmy započeć. Planowanski běrow Schubert dósta nadawk za planowanje wonkownych twarskich naprawow. Wupisachu so jednotliwe twarske dźěła.

awtor: Christoph Christophers 2014

Twar

Zakładny kamjen połoži so 31.08.2013. W 16.00 hodź. zhromadźichu so dźěći ze swojimi staršimi, wobydlerjo a hosćo. Wjesnjanosta wšitkich witaše. Dalše narěče sćěhowachu. Knjez farar Jakubaš požohnowa zakładny kamjen. Přizamkny so mały swjedźeń z kofejpićom. 

Dnja 05.09.2013 wupisachu so prěnje nadawki. Hrubotwar přewza firma Sorabija twar tzwr z Róžanta. Dalše nadawki dóstachu:
- nošne planowanje Frank Preiß z Lipska,
- ćěslistwo  Engel & Breitfeld z Dahlen,
- Dach- und Wandsysteme GmbH,
- Wehner GmbH z Chrósćic, GW plan Lipsk
- ingenieur za wěstotu Werner Sawatzki z Kopšina

W nowembru 2013 počachmy ze zemskimi dźěłami. W decembru 2013 lijachu dno. Spočatk januara móžeše so dale twarić.
Dźěći pak planowachu swoje hrajkanišćo dale. Kajke nastroje trjebaja wonka? Narysowachu swoje předstawy.

Započinachu so dźěła na zakładnej plaće. Prěnje kamjenje za šćěny sadźachu w apylu. Dnja 15.04.2014 přepoda gmejnska rada dalše nadawki firmam.
W meji nastajichu so z pomocu krana wulke elementy za wonkowne drjewjane šćěny. Za tute dźěła běštej młoda ćěsliska firma Engel & Breitfeld GbR ze Schmannewitz a za třěchu firma z Heidenau zamołwitej.

W meji woswjećichmy mału zběhanku z twarcami, planowarjemi a nawodnicu pěstowarnje. Kwasna jědź wšěm zesłodźa.
W juniju móžachu sej zajimcy derje předstajić, kajka budźe pěstowarnja wupadać. Twarcy zasadźichu so wokna.

Poslednje dźěła wonka so dokónčichu. Nětko započina so nutřkowny wutwar domu.

awtor: Christoph Christophers 2014

Zakładny kamjeń za nowu pěstowarnju 31.08.13 połožili

 

W Njebjelčicach změja bórze nowu pěstowarnju. Za nju su sobotu wosrjedź wsy w přitomnosći mnohich politikarjow komunalneje, krajneje a zwjazkoweje runiny zakładny kamjeń połožili. Wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) napjelni zhromadnje z dźěćimi koporowu kasetu z pjenjezami, z wjacorymi nowinskimi artiklemi kaž tež z aktualnymaj wudaćomaj Serbskich a Sakskich Nowin.


Do połoženja kamjenja dźakowaše so wjesnjanosta Čornak wšěm na projekće wobdźělenym a rysowaše skrótka stawizny noweho kubłanišća. Hižo dźesać lět noša so po jeho wuwjedźenja z nowotwarom. "Wjeselimy so, zo su starši do přichoda hladali a nam telko dźěći wobradźili. W zašłych lětach bě naša gmejna w sakskich porodowych statistikach stajnje prědku pódla" tak Čornak

Zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU) mjenowaše nowu pěstowarnju "dobru inwesticiju do přichoda. Wjeselu so nad rozsudźenosću gmejny." Zastupjer Budyskeho wokrjesa a nawoda młodźinskeho zarjada Hans-Jürgen Klein mjenowaše projekt "sportowske wužadanje, kotrež přirunam z běhom přez płotki. Zdobom je tole wuraz, zo staja Budyski wokrjes swójbu dale do srjedźišća." Zastupjer staršiskeje přirady kubłanišća Chrystof Mikławšk dźakowaše so za zwoprawdźenje projekta. "W mjenje serbskeho prócowarja Jana Skale přeju sej za nas wšitkich, zo bychmy byli wotewrjeni wšemu nowemu a zo bychmy puć našich dźěći do přichoda w nowym kubłanišću zhromadnje wuhotowali, ženje pak na naše korjenje njezabyli", wón namołwješe.

žórło: JaW,  Serbske Nowiny 2.09.2014

Dobyćerjo wupisanja zwěsćeni

10. julija 2010 zdźěli wjesnjanosta Tomaš Čornak mjeno dobyćerja wupisanja wubědźowanja mjez architektami na temu "Ekologiska-kreatiwna pěstowarnja Hněžko". Knjez Thorsten Luka dósta nadawk za planowanje přebywanišća. 

Mjeztym je próstwa wo dowolnosć k twarej pěstowarnje zapodata. Tola bjez spěchowanskich srědkow njemóže gmejna tutón projekt zwoprawdźić.  

Artikel ze Sächsische Zeitung a Serbskich Nowin jako pdf-dataja ->

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de