Wuběr rěčow:
poswjećenje w Pěskecach 24. junija
foto: Katolski Posoł - ah
Pěskečanski Chrystus
stražuje tež w nocy - bk

Zaso prěnjotne swětłe barby wuzwolili

Poswjećenje ponowjeneje Chrystusoweje postawy w Pěskecach

Pěskečenjo a mnozy hosćo zhromadźichu so na swjedźenju swjateho Jana Křćenika, njedźelu, 24. junija 2012, popołdnju k nyšporej w swojej kapałce. Městna w njej ani njedosachu, tak zo dyrbješe něhdźe połojca ludźi wonka stać. To tež njezadźiwa, wšako bě nyšpor prěni dźěl pobožnosće poswjećenja ponowjeneje Chrystusoweje postawy na křižowanišću srjedź wsy. Kěrluše wěriwych přewodźachu dujerjo skupiny Da capo z Wěteńcy.

W swojim prědowanju na na­wsy zwurazni Njebjelčanski farar Beno Jakubaš, zo móžeš na wuměłstwje spóznać, što je čłowjekej wažne. „A dokelž běchu naši prjedownicy wěriwi ludźo, nańdźeš runje w našej wokolinje telko swjatych křižow, swjećatkow a nabožnych postawow.“ Jedyn tajki symbol wěry je Chrystusowa postawa w Pěskecach. Prědar namołwi, zo by wona puć ke Chrystusej rubała. „Je wažne, zo sej wuwědomimy, štó poprawom smy – mjenujcy bratřa a sotry Jězu Chrysta.“

Zdobom podźakowa so farar Jakubaš wšitkim tym, kotřiž su so za wobnowjenje zasadźeli a dźěła na někajkežkuli wašnje podpěrali. Iniciatiwa je wot Pěskečanow samych wuchadźała, kotřiž su tež šćedriwje – nimale 2.000 eurow – za wobšěrnu renowaciju darili.

Ponowjena postawa pochadźa z lěta 1870. Z kotreje přičiny je so postajiła, njeje z wěstosću znate. Slědźenja hišće traja. Na kóždy pad jedna so wo dar Pěskečanskeho knježeho dwora.

Wobnowjenske dźěła Dobrošćanskeje firmy Weinrich & Rentsch GmbH su wobšěrniše byli hač planowane. Škody w kamjenju běchu chětro wulke. Překwapjace za fachowcow běše, zo njebě postawa prěnje 20 lět scyła wobarbjena. To so hakle wukopa, jako so wšelake woršty barby w laborje přepytowachu. Nětko wita ponowjena postawa w swojich originalnych prěnich swětłych barbach nimoducych kaž nimo jězdźacych.

Po dwurěčnym nyšporje zetkachu so wšitcy k swačini we wohnjowej woborje a stanje. Tam zahra znowa dujerska skupina Da capo pod nawodom Tomaša Pawlika k wjeselu přitomnych. Lóštnje bjesadujo, spěwajo a dźakownje na zhromadny skutk zhladujo dachu Pěskečenjo a jich hosćo popołdnju wuklinčeć.                      

awtorka: ah
wozjewjene w Katolskim Posole 1.07.12
   

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de