Wuběr rěčow:

Impresum a škit datow

Emitent a redakcija

Gmejna Njebjelčicy
Hłowna dróha 9 
01920 Njebjelčicy 

Website

Naša website wobsahuje slědowace domeny: 

 1. http://www.duerrwicknitz.de
 2. http://www.heldhaus.de
 3. http://www.held-haus.de
 4. http://www.miłoćicy.de *1) (http://www.xn--mioicy-d1a48b.de)
 5. http://www.nebelschuetz.de
 6. http://www.njebjelčicy.de *1) (http://www.xn--njebjelicy-sjb.de)
 7. http://www.njebjesa.de
 8. http://www.pěskecy.de *1) (http://www.xn--pskecy-b5a.de)
 9. http://www.piskowitz.de
 10. http://www.serbske-pazlicy.de
 11. http://www.wendischbaselitz.de
 12. http://www.wěteńca.de *1) (http://xn--wteca-v0a30a.de)

*1) Tute mjezynarodne mjena domenow (IDN) hišće wšitke browsery njepodpěraja! W spinkach steja techniske mjena domenow (ACE).

Škit awtorskeho prawa a wuzamknjenje rukowanja

Rukowanje za wobsah
Na tutej stronje publikowany wobsah je z najwjetšej dokładnosću rešeršowany. Tola njerukujemy za aktualnosć, korektnosć, dospołnosć a kwalitu k dispoziciji stajenych informacijow. Naroki rukowanja na nas, kotrež so na škodu materielneho abo ideelneho razu poćahuja a kiž běchu z wužiwanja abo njewužiwanja poskićenych informacijow resp. z wužiwanja njeprawych a njedosponych informacijow nastali, su zasadnje wuzamknjene. Wšitke poskitki su dobrowólne a njezawjazowace. My sej wobchowamy prawo, dźěle stronow abo cyłkowny poskitk bjez wosebiteho připowědźenja změnić, wudospołnjeć, wotstronić abo wozjewjenje na wěsty čas abo scyła cofnyć.

Rukowanje za pokazki
Na našu stronu smě so přez hyperlink pokazać. My pak njepřewzamy žanu zamołwitosć za swoje předstajenje na internetowych stronach třećich. Naša strona wobsahuje tež pokazki na strony třećich, na kotrychž wobsah žadyn wliw nimamy a tohodla za njón njerukujemy. Za wobsah eksternych stronow je přeco wobhospodar abo poskićer sam zamołwity. Při nastajenju pokazkow je so wobsah eksternych stronow hladajo zranjenja prawow pruwował, štož pak njebě date. Stajnja wobsahowa kontrola eksternych stronow njeje přicpějomna. Jeli dóstanjemy pokiw na zranjenje prawa, potom wotstronimy pokazku bjezposrědnje.

Škit awtorskeho prawa
My spytamy awtorprawniski škit wšitkich na tutej stronje publikowanych elementow (kaž wobrazym grafiki, hudźba, widea, teksty abo tekstowe dźěle atd.) wobkedźbować, samowudźěłane abo licencoswobodne elementy wužiwać. Dyrbjał-li so na tutej stronje tola jedyn njemarkěrowany abo přez jedyn wopačny copyright škitany element namakać, njemóžeše so copyright bjezporočnje zwěsćić abo so wopak posrědkowaše. W tutym padźe wzamy potrjecheny element ze swojeje strony abo jón z wotpowědnym copyrightom wuhotujemy. Wobsah a elementy tutych stronow podleži němskemu mejićelskemu prawu (Urheberrecht). Rozmnoženje, wobdźěłanje a rozšěrjenje njejsu bjez wurazneho přihłosowanja awtora dowolene. Składowanje elementow a kopije tutych stronow su za priwatnu potrjebu móžne.

Wuzamknjenja rukowanja
Tute wuzamknjenje rukowanja ma so jako dźěl internetoweho poskitka wobhladować, z kotrehož sem so na tutu stronu skedźbnja. Njewotpowěduja-li dźěle tutoho teksta abo jednotliwe formulacije płaćacemu zakonjej resp. njewotpowěduja-li jemu dospołnje, njepotrjechi to tamne dźěle dokumenta w jich wobsahu a płaćiwosći.

Rozłoženje k škiće datow

Škit datow
Škit wašich wosobinskich datow su za nas jara wažne. Wužiwamy waše daty dowěrliwje a na zakładźe wotpowědnych prawniskich předpisow. Je-li dawa w internetowym poskitku móžnosć k zapodaću wosobinskich abo słužbnych datow (e-mailowe adresy, mjena, adresy atd.), je tole ze stron wužiwarja wuraznje dobrowólne. Tute daty so na třećich njeposrědkuja. Pokazamy na to, zo móže přenjesenje datow (na přikład přez mailku) w interneće być njewěste. Dospołny škit komunikacje neje móžny.

SSL-zaklučowanje
Naša strona wužiwa wosebity škit k přenjesenju wobsahow. Jeli bychće nam na přikład naprašowanje přez našu stronu direktnje posrědkowali, potom je tutón komunikacijski zwisk přez t.m. SSL-certifikat zaklučowany a njehodźi so přez třećich sobičitać. W adresowej lince so potom zapisk "http://" změni na .

Prawo na informaciju, wostronjenje a blokowanje
Wy maće kóždy čas prawo na bjezpłatnu informaciju wašich składowanych wosobinskich datow, pochad tutych, přijimowarja, zaměr předźěłanja datow, prawo na korekturu, blokowanje abo wostronjenje. Maće li prašenja, wobroćće so prošu na w impresumje mjenowanu adresu.

Změna rozłoženja k škiće datow
Změnimy tute rozłoženje k škiće datow jenož potom, zo by wone prawniskich předpisam wotpowědowało abo hdyž chcemy nowe słužby w ramiku tuteho rozłoženja zwoprawdźić. Wopytaće-li nas přichodny raz, potom zdobudźe tute rozłoženje nowu płaćiwosć.

Bjezbarjerna swoboda

My prócujemy so wo to, zo je naš internetowy poskitk bjezbarjerny.
My slědujemy směrnicam zakonja »bjezbarjernych internetowych stronow (BfWebG)«

 

 

 

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de