Wuběr rěčow:

Wuznamjenjenja

Mnozy angažuja so wo kulturelne, ekologiske, hospodarske a infrastrukturelne wuwiće gmejny. K spěchowarjam wuwića tradicionelneho serbskeho sydlenskeho ruma słušeja na jednej stronje wobydlerjo Njebjelčanskeje gmejny sami a na druhej stronje wosobiny a institucije druhich kónčinow Němskeje a Europy. Wuraz tutych prócowanjow su nam spožčene wuznamjenjenja.

Jadriwa wjeska 2017

Spožćenje myta "Jadriwa wjeska / Kerniges dorf 2017" Zwjazkoweho ministerija za zežiwjenje a ratarstwo (BMEL).

 • artikl Sakskich nowinow (PDF)
 • nowinarske wozjewjenje ministerija (PDF)
 • nowinarske wozjewjenje (PDF)
 • přepodaće myta (foto)
 •  wopismo

Sakske wubědźowanje "Nakrajne twarjenje"

2. myto při sakskim wubědźowanju "Nakrajne twarjenje" za projekt: Nowotwar ekologiskeje-kreatiwneje pěstowarnje "Jan Skala" Zahrodkowa 1a w Njebjelčicach w kategoriji "Nowotwar a dodatny twar" přepodate. Sposćenje myta dnja 26.11.2015 w Kumwałdźe. 

wopismo

"Kraj a ludźo – Małe gmejny tworja sej swój přichod"

Wüstenrot-załožba ja wupisała po cyłej Němskej wubědźowanje „Kraj a ludźo – Małe gmejny tworja sej swój přichod". Štwórtk, 15. oktobra 2009 přewjedźe so sympozij a mytowanje w Forumje hrodoweho parka w Ludwigsburgu.

Gmejna Njebjelčicy je w třećej mytowanskej skupinje jedne z pjeć pjenježnych připóznaćow we wysokosći 1000 € dóstała „ za přetwar a wutwar něhdyšeje kehelarnje a sportoweho domu na towarstwowe a posłužbowe srjedźišćo, štož pokazuje wulki engagement byrgarjow." Wjesnjanosta Čornak přijima myto.

Generacijske myto Sakskeje 2009

Europske myto 2008

Gmejna Njebjelčicy bu 26.09.08 w nižozemskim Koudumje z "Europskim mytom za cyłotne a trajne wuwiće a ponowjenje wsy z wuběrnej kwalitu" wuznamjenjena.

K tomu poda so bus z 50 ludźimi na puć k mytowanju. Posudk jurorow je "Njebjelčicy zawostajeja předewšěm hłuboki zaćišć ze swojimi iniciatiwami k zachowanju a wutworjenju dźěłowych městnow, ze swojim zamołwitym wobchadźenjom z resursami, z ponowjenjom starych a škita hódnych twarjenjow, z tworjenjom maćiznowych a energijowych wobtokow, ze zachowanjom a hajenjom serbskeje rěče a serbskich tradicijow a jich zhódnjenjom jako turistiskej jónkrótnosću kaž tež ze zhromadnosću w gmejnje a z partnerstwami po cyłym swěće, kotrež sčinja je k wotewrjenej wsy z přichodom".

Dobyćerka lěta 2008 je južnotirolska gmejna Sand in Taufers w Italskej.     

Wjeski Europy před pruwowanjom!

Europske myto za ponowjenje wjeski 2008 - wubědźowanje mjez 29 wobdźělnikami z dwanaće narodnosćow dźe do druheho koła - pokazka najlěpšich wuwićowych projektow na kraju a we wsach - hesło 2008: "Přichod přez towaršnostne inowacije"

Srjedu, 28.05.2008 budźe sej skupinka posudźowarjow wot 14.30 do 17.30 hodź. Njebjelčicy wobhladać a hódnoćić. Potom je zhromadna wječer na swjedźeńskej łuce.

....dale čitajće prošu w němskej rěči....

Zwjazkowe wubědźowanje

22. Bundeswettbewerb 2007
"Unser Dorf hat Zukunft"

In Anerkennung und Würdigung des besonderen bürgerschaftlichen Engagement bei der Planung, Gestaltung und Pflege des unmittelbaren Lebensraumes in Dorf, Landschaft und Gemeinschaft erhält das Dorf Nebelschütz, Kreis Kamenz eine Silbermedaille.

Die Siegerehrung fand am 25. Januar 2008 in Berlin statt. Bundesminister Horst Seehofer und die Vorsitzenden der Bewertungskommission überreichten die Urkunde und die Silbermedaille. Die Auszeichnung nahmen Bürgermeister Zschornak, Wolfgang Kraus und Marhata Koreng entgegen.

Aus der Gemeinde Nebelschütz waren 50 Personen mit einem Bus angereist. Die "Nebelschützer Trojka" hatte einen Auftritt auf einer Bühne im ICC.    

Knjez Thieme, sobudźěłaćer Sakskeho krajneho hamta za ratarstwo je slědowacy přinošk w nowinje Křesćanskeho socialneho skutka Miłoćicy z.t. wozjewił.

2006: dobyćer 6. krajneho wubědźowanja "Rjeńša naša wjes - naša wjes ma přichod" (Swobodny kraj Sakska)

 • spožčenje myta dnja 7.09.2006 w Njebjelčicach
 • hódnoćenje dale >

2005: dobyćer we wubědźowanju "Rěčam přichilena gmejna"

 • myto w kategoriji "Serbske sydlenske srjedźišćo"
 • Inowaciske spěchowanske myto
 • zamołwjenje wobhladać dale [pdf; 5,4 MB] >
 • spožčenje myta dnja  8.07.2005 w Njebjelčicach 

2005: dobyćer 6. krajneho wubědźowanja"Rjeńša naša wjes - naša wjes ma přichod" (wobwod Drježdźany)

 • spožčenje myta dnja 28.09.2005 w Njebjelčicach

2004: 2. městno při 6. krajnym wubědźowanju "Rjeńša naša wjes - naša wjes ma přichod" (wokrjes Kamjenc)

 

Sakske krajne wubědźowanje - twarjenje na kraju 2007

Architekturny běrow Ulricha Hupfera dósta za zapodaty projekt Krabatowe wodowe hry w Njebjelčicach wopismo. Wopismo přepodaštaj jemu w decembru Statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo a Krajne towarstwo za sakski škit domizny.

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de