Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Lubi wopytowarjo,

wjeselu so jara was na internetnych stronach Njebjelčanskeje gmejny, kotraž mohła so wrota do serbskorěcaceje Horneje Łužicy mjenować, witać směć.

Nadźijam so, zo naš wirtuelny poskitk wam jako informaciski medij słuži a turista k wopytej našeje kónčiny pohnuwa, kotraž k najrjeńšim, najžiwišim a kulturnohistoriskim kónčinam cyłeje Němskeje słuša. Do kónčiny, kotraž so přez lětstotki wot nas Serbow, našich tradicijow a nałožkow charakterizuje. Jedneje kónčiny, kotraž chce so wotewrjeć.

Witajće k nam!

Waš Tomaš Čornak
wjesnjanosta Njebjelčanskeje gmejny

Šulerjo gymnazija w Biskopicach su 2009 spěw wo Njebjelčicach napisali -> 2009Nebelschütz-mp3

Foto: priwatne, 2009

Spěšnje namakać

k nowostkam ->

zasowotewrjenje energijoweje fabriki w Hórnikecach (němsce) -->

Za dźěći: "Lotka a Sophia" pola www.youtube.de

rěčne hodźiny ->

Wot 07.07. - 21.07.2020 žadne rěčne hodźiny w gmejnskim běrowje (sekretariat).

knihownja/tradiciska rumnosć ->

Knihownja wostanje 09.07.2020 a 16.07.2020 zawrjena.

06/2020 přehlad nowych knihow a medijow z KEB --> wobraz

ke kulturnej protyčce ->

tu namakaće Heldec hospodu >

přijimanje knihowanjow najprjedy jónu jenož hač do 30.09.2020

aktualna informacija turistiskej informaciji Horneje Łužicy (němsce) -->

wozjewjenja ->

  • wosebity projekt "Dostojnstwo posylnić. Zastaranje zawěšćić." (němsce) -->
  • informacija k přizjewjenju dróhow, pućow a městnow -->
  • spěchowanje składow za milinu přez TGZ Budyšin (němsce) -->
  • kolesowanje přez Budyšin (němsce) -->
  • digitalna mapa za twarcow (němsce) -->
  • BASGO započatk za mjezynarodnu strategiju přećiwo demency (němsce)  -->
  • BASGO podcast - fitnes w bydlenskej stwy (němsce) -->
  • projekt ProsperAMnet TGZ Budyšin nowinkowe listy (němsce)  1   2
  • 5. spěchowanska namołwa za elektriske awta (němsce) -->
  • spěchowanske programy energija (němsce) -->

Corona

aktualne akcije ->

projekt DiANA

Njebjelčicy su tež jako jedyn přikład za wulku wšelakorosć tutoho angažementa sobu pódla:

www.doerfer-im-aufbruch.de/doerfer/nebelschuetz/

dalše publikacije wo Njebjelčanskeje gmejny:

"Přełamy - nazhonjenja towaršnostneje změny po 1989"
Sandstein nakładnistwo Drježdźany (2019)
ISBN 978-3-95498-500-5
wudawaćeljo: Ira Spieker; Enno Bünz; Winfried Müller; Joachim Schneider; Institut za sakske stawizny a ludowědu 
str. 46 - 55: "Wjeska trjeba ludźi, kotřiž so wo wjesku staraja, typiskeho staraćelja."

Sakska telewizija:

"W chlěwje - prěnja němska pěstowarnja za garnely" --> widejo

wideo "Wjesne twarjenje w Sakskej"

Wideo "Stories of Change" 2018

Citat-wideo

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de