Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Lubi wopytowarjo,

foto: F. Hoza, 2020

wjeselu so jara was na internetnych stronach Njebjelčanskeje gmejny, kotraž mohła so wrota do serbskorěcaceje Horneje Łužicy mjenować, witać směć.

Nadźijam so, zo naš wirtuelny poskitk wam jako informaciski medij słuži a turista k wopytej našeje kónčiny pohnuwa, kotraž k najrjeńšim, najžiwišim a kulturnohistoriskim kónčinam cyłeje Němskeje słuša. Do kónčiny, kotraž so přez lětstotki wot nas Serbow, našich tradicijow a nałožkow charakterizuje. Jedneje kónčiny, kotraž chce so wotewrjeć.

Witajće k nam!

Waš Tomaš Čornak
wjesnjanosta Njebjelčanskeje gmejny

Šulerjo gymnazija w Biskopicach su 2009 spěw wo Njebjelčicach napisali -->

Spěšnje namakać

k nowostkam ->

mobilny testowy team w Njebjelčicach, póndźelu 08:00-09:30 hodź. při sportnišću -->

 ~ mjez 29.03. - 18.04.21 tučasnje přeco hišće žane zarjadowanja dla korona wukaza ~ dalše informacije: --> wokrjes Budyšin korona

bórze: Yoga za samodruhich, tydźensce na gmejnskej žurli -->

Za dźěći: "Lotka a Sophia" pola www.youtube.de -->

rěčne hodźiny gmejnskeho zarjada ->

~ Pod dodźerženju aktualnych hygieniskich prawidłow (dalše informacije pod: --> link). ~

~ Sekretariat wostanje wot 20.04. - 23.04.21 dla dowola zawrjeny ~

knihownja/tradiciska rumnosć ->

přehlad nowych knihow a medijow z KEB:

ke kulturnej protyčce ->

 • artikel w Katolskim Posołje 04.04.2021 wo Njebjelčanskich jutrownych jěcharjow -->
 • nowa zhromadna digitalna protyka -->

Heldec dom (bywša hospoda) >

wažna informacija: wot 01.12.20 žane putnikowanske přenocowanja/knihowanja wjace w Heldec domje - je nětk priwatnje přenajeny.

wozjewjenja ->

 • přichodne posedźenje gmejnskeje rady budźe 29.04.21 w 19:30 hodź. wočak. na gmejnskej žurli w Njebjelčicach -->
 • atraktiwne spěchowanje za kupjenje swójskeho bydlenja -->
 • wjaceswójbny dom w Miłoćicach na předań -->
 • změny jězbneho plana za bus za april 2021 -->
 • informacija ke chodojtypalenju 2021 -->
 • informacija kasy za skótne mrětwy (TSK) za plahowarjow pjerizny -->
 • iniciatiwa nadhódnota --> informacije (němsce)
 • wozjewenja za plahowarjow pjerizny --> 1   2 (karte)
 • historiski projekt w domje za serbsku narodnu drastu we Wojerecach -->
 • informacija k přizjewjenju dróhow, pućow a městnow -->
 • informacije wot zwjazka za hladansku pomoc:
  * terminy za šćěpjenje -->   * započatk šćěpjenja -->

energija a wobswět

 • spěchowanje socialnych institucijow --> informacije
 • spěchowanje energijowych projektow a ~ k škitanju klimy na komunalnej płoninje (němsce) ->
 • podpěra zjazka za eficientne twarjenja do 30.06.21 --> informacije
 • terminy energijowe poradźowanje meja 2021 -->
 • poradźowanje za lutowanje ćopłeje wody -->
 • zarjadowanja SAENA april 2021 -->
 • flotowy wuměnowy program "sozial & mobil" --> informacije
 • spěchowanski program za nalodowanje -->
 • indiwidualny plan za ponowjenje twarjenjow -->
 • nowe prawidła za nošerjow energije -->
 • němske myto za solar (powabjenje hač 31.05.21) --> informacije (němsce)

BASGO a hladanje (wšitko němsce)

 • socialna isolacija we hladanskich domach so dale njewjedźe -->
 • wólbowa proba -->
 • puć wotewrěć za konwencija swětostarych -->
 • wolóženje za dušu -->
 • nawrót do normality w hladanskich domach -->
 • informacije spěchowanja - Złote myto interneta 2021 (powabiće so) -->
 • informacije wot zwjazka za hladansku pomoc:
  * terminy za šćěpjenje -->   * započatk šćěpjenja -->
 • * wosebite korona prawidła při hladanju -->


aktualne akcije ->

 • 28.05.2021 dźeń susodow -->
 • 14.05.2021 pućowanje "25 lět UNESCO biosferny rezerwat" -->
 • wubědźowanje idejow "skrućenje turistiskeje infrastruktury"  hač 10.05.21 -->
 • nałožk barbjenja jutrownych jejkow - knjeni Šefrichowa z Njebjelčic (SN artikl wot 01.04.21) -->
 • škit insektow wšitkich nastupa! --> informacije
 • namołwa k wubědźowanju "Činić!2021" hač do 15.05.21  --> informacije
 • perspektiwa młodźiny - dsl w politicy (FSJ Politik) 2021 -->
 • NAJU Sakska --> informacije
 • Click and Collect dowolene wot 15.02.2021 ! --> informacije
 • genialnje saksce! Suburban Seafood --> SZ-artikl (němsce)
 • "angažement posylni" --> informacije
 • modowy label LABA ze Zhorjelca ćišći wuměłca Pawla Sinkwitza na tekstil --> pumphut niki
 • dobrowólne ekologiske lěto (FÖJ) w gmejny Njebjelčicy přez SUAgGmbH -->
 • myto za wunamakanku z Njebjelčic --> (němsce)
 • projekt zdźeržliweje wodźizny w Miłoćicach -->
 • twarski dwór Njebjelčicy (němsce) -->
 • Njebjesa 2009 internetowa strona wuměłca Wolfgang Richter (němsce) -->

projekt DiANA

Njebjelčicy su tež jako jedyn přikład za wulku wšelakorosć tutoho angažementa sobu pódla:

www.doerfer-im-aufbruch.de/doerfer/nebelschuetz/

dalše publikacije wo Njebjelčanskeje gmejny:

"Přełamy - nazhonjenja towaršnostneje změny po 1989"
Sandstein nakładnistwo Drježdźany (2019)
ISBN 978-3-95498-500-5
wudawaćeljo: Ira Spieker; Enno Bünz; Winfried Müller; Joachim Schneider; Institut za sakske stawizny a ludowědu 
str. 46 - 55: "Wjeska trjeba ludźi, kotřiž so wo wjesku staraja, typiskeho staraćelja."

Sakska telewizija:

"W chlěwje - prěnja němska pěstowarnja za garnely" --> widejo

wideo "Wjesne twarjenje w Sakskej"

Wideo "Stories of Change" 2018

Citat-wideo

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de