Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Lubi wopytowarjo,

foto: F. Hoza, 2020

wjeselu so jara was na internetnych stronach Njebjelčanskeje gmejny, kotraž mohła so wrota do serbskorěcaceje Horneje Łužicy mjenować, witać směć.

Nadźijam so, zo naš wirtuelny poskitk wam jako informaciski medij słuži a turista k wopytej našeje kónčiny pohnuwa, kotraž k najrjeńšim, najžiwišim a kulturnohistoriskim kónčinam cyłeje Němskeje słuša. Do kónčiny, kotraž so přez lětstotki wot nas Serbow, našich tradicijow a nałožkow charakterizuje. Jedneje kónčiny, kotraž chce so wotewrjeć.

Witajće k nam!

Waš Tomaš Čornak
wjesnjanosta Njebjelčanskeje gmejny

Šulerjo gymnazija w Biskopicach su 2009 spěw wo Njebjelčicach napisali -->

Spěšnje namakać

k nowostkam ->

~ tučasnje žane zarjadowanja mjez 25.01. - 14.02.21 dla korona wukaza - dalše informacije --> wokrjes Budyšin korona

bórze: Yoga za samodruhich, tydźensce na gmejnskej žurli -->

Za dźěći: "Lotka a Sophia" pola www.youtube.de -->

rěčne hodźiny ->

~ Pod dodźerženju aktualnych hygieniskich prawidłow (dalše informacije pod: --> link). ~

~ Wot 01.03. - 04.03.21 njejsu dla dowola žane rěčne hodźiny w běrowje (sekretariat)~

knihownja/tradiciska rumnosć ->

Knihownja wostanje 04.03.21 dla dowola zawrjena.

přehlad nowych knihow a medijow z KEB:

ke kulturnej protyčce ->

Heldec dom (bywša hospoda) >

wažna informacija: wot 01.12.20 žane putnikowanske přenocowanja/knihowanja wjace w Heldec domje - je nětk priwatnje přenajeny.

wozjewjenja ->

 • přichodne posedźenje gmejnskeje rady budźe 25.02.21 w 19:30 hodź. wočak. na gmejnskej žurli w Njebjelčicach -->
 • iniciatiwa nadhódnota --> informacije (němsce)
 • wozjewenja za plahowarjow pjerizny --> 1   2 (karte)
 • historiski projekt w domje za serbsku narodnu drastu we Wojerecach -->
 • spěchowanje socialnych institucijow --> informacije
 • spěchowanje energijowych projektow a ~ k škitanju klimy na komunalnej płoninje (němsce) ->
 • naprašowanje za předewzaća wot "WFS"-->
 • informacija k přizjewjenju dróhow, pućow a městnow --&
 • podpěra zjazka za eficientne twarjenja do 30.06.21 --> informacije
 • flotowy wuměnowy program "sozial & mobil" --> informacije
 • poradźowanje energijoweje agentury Sakskeje -->  newsletter

  • nowe prawidła za nošerjow energije -->

 • informacije wot zwjazka za hladansku pomoc -->

BASGO (wšitko němsce)

aktualne akcije ->

 • jutrowne prózdninske lěhwo w Schönteichen 06. - 11.04.21 --> informacije
 • perspektiwa młodźiny - dsl w politicy (FSJ Politik) 2021 -->
 • NAJU Sakska --> informacije
 • Click and Collect dowolene wot 15.02.2021 ! --> informacije
 • genialnje saksce! Suburban Seafood --> SZ-artikl (němsce)
 • "angažement posylni" --> informacije
 • modowy label LABA ze Zhorjelca ćišći wuměłca Pawla Sinkwitza na tekstil --> pumphut niki
 • młodźinski projekt "pytanje slědow" --> dalše informacije (němsce)
 • dobrowólne ekologiske lěto (FÖJ) w gmejny Njebjelčicy přez SUAgGmbH -->
 • myto za wunamakanku z Njebjelčic --> (němsce)
 • projekt zdźeržliweje wodźizny w Miłoćicach -->
 • Serbski kulturny turizm z.t. wuwoła wubědźowanje za receptami a starymi wašnjemi předźěłanja přidawkow po nazhonjenju serbskich dźědow a wowkow --> dalše informacije
 • twarski dwór Njebjelčicy (němsce) -->
 • Njebjesa 2009 internetowa strona wuměłca Wolfgang Richter (němsce) -->

projekt DiANA

Njebjelčicy su tež jako jedyn přikład za wulku wšelakorosć tutoho angažementa sobu pódla:

www.doerfer-im-aufbruch.de/doerfer/nebelschuetz/

dalše publikacije wo Njebjelčanskeje gmejny:

"Přełamy - nazhonjenja towaršnostneje změny po 1989"
Sandstein nakładnistwo Drježdźany (2019)
ISBN 978-3-95498-500-5
wudawaćeljo: Ira Spieker; Enno Bünz; Winfried Müller; Joachim Schneider; Institut za sakske stawizny a ludowědu 
str. 46 - 55: "Wjeska trjeba ludźi, kotřiž so wo wjesku staraja, typiskeho staraćelja."

Sakska telewizija:

"W chlěwje - prěnja němska pěstowarnja za garnely" --> widejo

wideo "Wjesne twarjenje w Sakskej"

Wideo "Stories of Change" 2018

Citat-wideo

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de